AgraBat s.r.o. Poľnohospodárske postrekovače

Pracovisko na výkon pravidelných kontrol postrekovačov

Spoločnosť AgraBat s.r.o. bola v roku 2003 stanovená ako pracovisko na výkon pravidelných kontrol postrekovačov. Toto testovanie vykonávame priamo u zákazníka, kde odstránime aj prípadné nedostatky, aby postrekovač spĺňal požadované technické parametre a zároveň šetril vynaložené prostriedky na ochranu rastlín.

Počas nepriaznivého počasia

Počas nepriaznivého počasia je potrebné testovanie vykonať v hale, aby nedošlo k chybným meraniam vplyvom poveternostných podmienok.

Náklady na kontrolu

Náklady na pravidelnú kontrolu je povinný uhradiť podľa § 14 ods. 3 zákona o rastlinnolekárskej starostlivosti vlastník, nájomca alebo správca mechanizačného prostriedku.

Cenník za výkony pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín

Pracovný záberdo 8 m vrátanedo 12 m vrátanedo 18 m vrátanedo 24 m vrátanedo 30 m vrátanenad 30 m
Cena v € bez DPH / ks *190,00290,00350,00380,00420,00460,00
Doplatok za kontrolu ďalšej sady dýz (€)15,0025,0035,0045,0055,0065,00

* Cena za komplexnú kontrolu je pre mechanizačný prostriedok s jednou sadou dýz.

Kontrolná stanica si k cene za kontrolu aplikačného zariadenia môže účtovať svoje náklady na dopravu.

Ceny sú jednotné na celom území SR.

Prehľad grafov vyhotovených z výsledkov testovaní. Povolené rozmedzie od stredových hodnôt je +- 15 %.

GRAF PRIEČNEJ NEROVNOMERNOSTI – VYHOVUJÚCI

rovnomerné napájanie ramien zo štyroch miest

 

GRAF PRIEČNEJ NEROVNOMERNOSTI – NEVYHOVUJÚCI

napájanie ramien zo stredu s následným znížením tlaku na konci ramien

 

GRAF PRIEČNEJ NEROVNOMERNOSTI – NEVYHOVUJÚCI

nerovnomerná výška ramien nad terénom

ZÁKON A PRAX

Zákon č. 405/2011 Zb.

Zavedenie periodických kontrol mechanizačných prostriedkov určených na aplikáciu prípravkov na chemickú ochranu rastlín je jedným z legislatívno-technických projektov ochrany životného prostredia v oblasti rastlinnolekárskej starostlivosti. Legislatívno-právny rámec tohto procesu stanovuje zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinnolekárskej starostlivosti a vykonávací predpis k tomuto zákonu, ktorým je Výnos MP SR č. 3322/1/2001-100 z 21. 01. 2002. Súčasťou tohto výnosu je oznámenie o určení autorizovanej osoby pre túto činnosť, ktorou je Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke.

Kontrolné pracoviská

Tento ústav zriadi na celom území SR kontrolné pracoviská s možnosťou vykonávania kontrol v stabilných interných podmienkach ako aj s možnosťou kontroly v externých podmienkach (mobilné pracoviská).

Povinné kontroly

Vlastník, nájomca alebo správca mechanizačného prostriedku na ochranu rastlín je povinný požiadať autorizovanú osobu prostredníctvom kontrolného pracoviska o vykonanie periodickej kontroly najmenej po piatich rokov od prvého uvedenia do prevádzky (na základe Faktúry, Dodacieho listu), alebo vtedy, ak došlo k takému poškodeniu, oprave alebo úprave, ktoré by mohli mať vplyv na jeho funkčnosť a technickú spôsobilosť. Periodické kontroly vykonané od roku 2020 sú platné 3 roky.

Priebeh kontroly

Majiteľ mechanizačného prostriedku je povinný pristaviť ku kontrole funkčný, kompletný a čistý postrekovač s prepláchnutou nádržou a systémom rozvodu postreku. Kontrolné pracovisko je povinné prevziať takýto postrekovač ku kontrole a vydať zákazníkovi protokol o výsledku kontroly.

Servisné úkony

V prípade nevyhovujúcich funkčných alebo technických parametrov postrekovača je pracovisko vykonávajúce pravidelnú kontrolu povinné vykonať na základe požiadavky zákazníka servisné úkony, zabezpečujúce odstránenie nasledovných nedostatkov: výmena dýz, filtrov, kontrolného manometra, upínacích prvkov, ... Naša firma je schopná urobiť aj komplexnejšie servisné úkony vrátane generálnych opráv.