AgraBat s.r.o. Poľnohospodárske postrekovače

Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov:

AgraBat s.r.o.
Rožňavská baňa 184
048 01  Rožňava
Slovensko

IČO: 36177865
DIČ / IČ DPH: SK 2021368448

Adresa našej webovej stránky je www.agrabat.com.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Pri poskytovaní služieb na našom webe získavame od vás údaje:

Údaje z kontaktného formulára

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, po jeho odoslaní ukladáme a spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame po dobu vybavenia Vášho dopytu, najdlhšie 6 mesiacov od odoslania formulára.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Pri využívaní služieb nášho webu získavame aj údaje o tom, ako využívate naše služby. Napríklad kedy pristupujete na naše stránky, ktoré podstránky navštívite, koľko času na nich strávite.

Návštevou našej internetovej stránky sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú aj dáta, ktoré nám umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú aicky. Spracúvame ich tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú:

IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Účel využívania získaných osobných údajov

Komunikácia s vami – Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje využívame na komunikáciu s vami a odpovedanie na vaše otázky.

Doba spracovávania osobných údajov

Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára, uchovávame vašu e-mailovú adresu a meno po dobu maximálne 6 mesiacov. Túto dobu môžete skrátiť zaslaním požiadavky o výmaz týchto údajov na náš e-mail batori@agrabat.com.

Právne základy na spracúvanie osobných údajov

Váš súhlas – v prípade zaslania údajov prostredníctvom kontaktného formulára nám udeľujete súhlas na spracúvanie osobných údajov na daný účel.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb.

Komu každému poskytujeme vaše osobné údaje?

Prístup k vašim údajom majú len naši spolupracovníci, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách spracúvania osobných údajov. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou týchto situácií:

Ukladanie informácií o využívaní našich služieb – príjemcom údajov je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • právo na prístup vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
  • právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať
  • právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
  • právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
  • právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na gal@agaltextil.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na batori@agrabat.

Prehlásenie o cookies

Táto webová stránka ukladá (v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov) na vaše zariadenie súbory, nazývané cookies.

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si webové stránky pamätajú vaše nastavenia a úkony, ktoré ste na nich urobili. Cookies nepredstavujú nebezpečie. Nedajú sa použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránky ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?

Používane cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies sú riadené treťou stranou a nedá sa z nich zistiť vaša totožnosť. Údaje, ktoré môžu byť zbierané treťou stranou:

IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies aicky akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača. Informácie o nastavení konkrétnych prehliadačov nájdete na adresách: